Algemene voorwaarden

De hierna volgende Algemene Voorwaarden gelden voor iedere bezoeker en gebruiker van de website www.getananny.nl.

1. Aansprakelijkheid en garantie
1.1. Getananny.nl is een website die families in contact laat komen met oppassers, en niet meer dan dat. Getananny.nl is géén bemiddelingsdienst. U maakt zelf contact met een oppasser, gaat zelf gesprekken aan en maakt zelf eventuele (financiële) afspraken. U besluit dus volledig zelf in wiens handen u de zorg voor uw kind(eren) legt. Getananny.nl is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk, is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de via deze website aangeboden oppassers, en is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik maken van deze website.

1.2. Getananny.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van op deze website geplaatste advertenties.

1.3. U vrijwaart Getananny.nl volledig van alle mogelijke claims van uzelf en/of derden van welke schade dan ook die direct of indirect verband houdt met het bezoeken en gebruiken van deze website.

1.4. Getananny.nl spant zich naar redelijkheid in voor de beveiliging van de website en bijbehorende database met persoonlijke gegevens. Getananny.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van de website en gegevens.

1.5. Getananny.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de site of faciliteiten van een internetprovider(s) en/of telecommunicatieaanbieder(s).

1.6. Getananny.nl biedt oppassers geen enkele garantie op werk, en families geen enkele garantie op het vinden van een passende oppas. Er vindt geen restitutie plaats.

1.7. Getananny.nl is niet verantwoordelijk voor inhoud van websites waar naartoe gelinkt wordt vanaf www.getananny.nl.

2. Intellectuele eigendomsrechten
2.1. Alle auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, de website, de diensten van Getananny.nl, de informatie op de website (met uitzondering van het eventuele auteursrecht op de inhoud van derden, zoals banners) komen uitsluitend toe aan PLANETBITS V.O.F.

3. Tarieven, betaling en termijn
3.1. Voor families: gebruik van de website kost € 16,95 voor 3 maanden onbeperkte toegang voor het voordeligste abonnenemt. Na verlopen van uw abonnement wordt deze niet stilzwijgend verlengd.

3.2. Voor oppassers: gebruik van de website is volledig gratis.

3.3. Voor bedrijven: adverteren middels een banner is onderhevig aan nader af te spreken tarieven, zie hieronder voor meer informatie.

3.4. Getananny.nl heeft het recht op welk moment dan ook tarieven te wijzigen.

4. Privacybeleid
4.1. Voor PLANETBITS V.O.F., eigenaar van Getananny.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Speciaal hiervoor is de Privacy Policy opgesteld, waar iedere gebruiker van de website ook mee akkoord dient te gaan bij registratie.

5. Gebruik/misbruik
5.1. Misbruik van deze website is ten strengste verboden. Het plaatsen van een advertentie met ander doel dan het verrichten van oppaswerk of het vinden van een oppas is niet toegestaan. Een account aanmaken als familie met ander doel dan het vinden van een oppas is niet toegestaan. Het voordoen als iemand anders is ten strengste verboden, en Getananny.nl roept iedereen op dit misbruik te melden. Getananny.nl heeft het recht de politie te benaderen mocht Getananny.nl van mening zijn dat daar aanleiding voor is.

5.2. Er mogen op deze website geen commerciële advertenties worden geplaatst. Deze worden direct verwijderd. Voor advertentiemogelijkheden kan via het contactformulier contact opgenomen worden.

5.3. Getananny.nl heeft het recht om welke reden dan ook advertenties te wijzigen en/of verwijderen. Accounts die na 2 weken nog niet geactiveerd zijn zullen door ons geactiveerd worden. Bekijk na registratie ook uw spambox/ongewenste berichtenbox als u de activatiemails niet binnenkrijgt.

6. Adverteren
6.1. Getananny.nl biedt de mogelijkheid tot verschillende vormen van adverteren via de site, waaronder banners en advertenties in haar nieuwsbrieven. De vorm, tijd en plaatsing van individuele advertenties worden tussen de betreffende adverteerder en Getananny.nl in onderling overleg bepaald. De tarieven welke Getananny.nl in rekening brengt voor adverteren worden ten alle tijden nader overeengekomen, en zijn altijd exclusief BTW.

6.2. Getananny.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen en per direct een banner, profiel dan wel andere vormen en/of inhoud van adverteren te weigeren.

6.3. Getananny.nl behoudt zich het recht voor per direct een banner, dan wel andere vormen en/of inhoud van adverteren te beëindigen en/of te verwijderen indien de advertentie, dan wel de daarin opgenomen gegevens, dan wel gegevens op de website waar naartoe doorgelinkt wordt, redelijkerwijze als inbreukmakend, illegaal, onethisch en/of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.

6.4. Voorts behoudt Getananny.nl zich in dat geval het recht voor de overeenkomst met de adverteerder per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit recht laat de eventuele andere rechten van Getananny.nl onverlet.

7. Algemeen
7.1. Getananny.nl heeft het recht deze website en al haar inhoud op welk moment dan ook te wijzigen.

7.2. Geregistreerde gebruikers garanderen op moment van registratie akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. Daarnaast garanderen deze gebruikers dat zij wettelijk bevoegd zijn op enige wijze gebruik te maken van de website. Getananny.nl heeft het recht gebruikers uit te sluiten als gehandeld wordt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy.

7.3. Geregistreerde gebruikers garanderen de juistheid van ingevulde gegevens op moment van registratie. Bij verstrekken van onjuiste gegevens heeft Getananny.nl het recht hiertegen stappen te ondernemen.

7.4. Gasthuizen, centra voor kinderopvang en/of naschoolse opvang etc. mogen zich niet inschrijven als oppasser.

8. Strekking Voorwaarden
8.1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.


sluiten